Mei Mei
Name: Phương Mai
D.O.B: 3.1.1996
Nick name: Cà Chua
Idol: DBSK
Lover: May be you
I'm just a litlle girl. I live for myself, my family and those I love.
Estimate me through my heart instead of my action.
Home Theme Heart Submit

My friend and I acted Alice and White Queen in ” Alice in wonder land”
That is sweet memory in my mind <3 :)

Forget ..

Đã quên được rồi sao còn gợi lại cho nhau những nỗi đau?

Mẫu Sơn đỉnh

Qua hôm nay, con lợn đã có thêm tự tin để đứng trước đám đông rồi. Ngoại khóa vui thật vui. Mẫu Sơn đỉnh thật tuyệt.

Yêu mọi người lắm ý, ai cũng đáng yêu. NHững ngày qua tập tành vui thật, cười thả ga :))). Thầy cô cũng vui tính và đễ thương. Em yêu thầy cô nhiều

12 sắp qua rồi. Giấc mơ của tôi là có thể làm hết mọi thứ mà tuổi học sinh này mới có thể làm được. Và hôm nay đã thêm được 1 điều rồi :)

Tất cả các bạn và thầy cô chính là một phần của giấc mơ đó. Yêu mọi người vô cùng

:’(

What is the opposite of two? A lonely me, a lonely you

What did I do mistake? Why did’t you forgive me?

I am sorry. I shouldn’t have said Breaking up.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter